Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu

Profilaktyka

SPRAWOZDANIE Z PODJĘTYCH DZIAŁŃ PROFILAKTYCZNYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RACIMIERZU (2011 – 2014)

 

W SP w Racimierzu podejmowane są działania profilaktyczne zgodnie z założeniami Programu profilaktyki oraz na podstawie bieżących obserwacji i analiz zachowania uczniów, wniosków wychowawców i pedagoga szkolnego. Profilaktyka w SP w Racimierzu jest szeroko pojmowana, bo obejmuje działania w zakresie:

1)      przemocy fizycznej i słownej stosowanej przede wszystkim przez uczniów wobec uczniów,

2)      niedostosowania społecznego uczniów,

3)      wagarów,

4)      zagrożeń związanych z paleniem papierosów,

5)      stosowania przez dzieci środków odurzających,

6)      niewłaściwego odżywiania,

7)      cyberzagrożeń,

8)      edukacji rodziców w kierunku zapobiegania w/w zagrożeniom

9)      nadużywania alkoholu w rodzinach (przemoc, niewłaściwe wzorce, nieporadność życiowa i inne problemy)

 

Wszystkie działania podejmowane i realizowane są we współpracy z rodzicami, co gwarantuje większą skuteczność i osiągnięcie założonych celów profilaktycznych.

 

Przykłady działań profilaktycznych i prozdrowotnych:

<  lekcje (np. wychowawcze, j. polskiego, historii),  spotkania z pedagogiem szkolnym, poświęcone przeciwdziałaniu przemocy,  propagowaniu postaw szacunku dla innych osób i empatii, tolerancji, uświadomieniu potrzeb ludzkich, znajomości praw dzieci,

<  spotkania z funkcjonariuszami policji i straży granicznej,

<  spotkania pozalekcyjne (soboty) integrujące zespoły klasowe,

<  wycieczki, rajdy i zloty rowerowe,

<  propagowanie zdrowego stylu życia – udział w programach prozdrowotnych ”Trzymaj formę”,  „Nie pal przy mnie mamo, tato”, „Polska biega”,

<  organizowanie cyklicznych, szkolnych akcji prozdrowotnych, takich jak „Twoje zdrowie na zdrowie innym”, „Tydzień zdrowej kanapki”,

<  zajęcia lekcyjne i udział w konkursach o tematyce zdrowego odżywiania i higieny, zajęcia prowadzone przez pielęgniarkę szkolną

<  nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpiecznych zachowań w obliczu różnych zagrożeń, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wyposażenie uczniów w światełka i kamizelki odblaskowe,

<  organizacja czasu wolnego uczniów – zajęcia podczas ferii zimowych (corocznie), organizowanie wycieczek rowerowych, wycieczki do Torunia, Balsbergu, Świerkocina, wyjazdy di kina i teatru (współpraca z OPS Stepnica)

<  przedstawienia profilaktyczne organizowane we współpracy z GKRPA (od kilku lat, dwa przedstawienia w ciągu roku szkolnego),

<  wywiadówki profilaktyczne: spotkania z rodzicami pedagoga i psychologa, przedstawicieli policji i straży gminnej, kierownika OPS w Stepnicy informatyka, dietetyka żywienia (pogadanki, prezentacje, przekazanie ulotek i materiałów szkoleniowych).

Tematy poruszane na zebraniach z rodzicami: bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym,  cyberzagrożenia, niebieska karta, odpowiedzialność karna nieletnich i ich opiekunów, znaczenie śniadań w rozwoju dziecka w wieku szkolnym,.

<  Dyrektor i wychowawcy systematycznie współpracują ze społecznymi kuratorami sądowymi, dzięki czemu eliminowane są wagary i inne sytuacje niepożądane.

Fragment prezentacji multimedialnej dotyczącej znaczenia śniadań dla rozwoju dzieci oraz prezentacji i ulotek związanych z problemem cyberzagrożeń.

<  W prowadzeniu różnorodnych działań profilaktycznych są pozytywne efekty, dzięki dużej aktywności rodziców w życiu szkoły. Chętnie biorą oni udział w akcjach, projektach, wycieczkach, festynach, zawodach, zajęciach szkolnych itp. Wysoka jest również frekwencja na zebraniach klasowych. Rodzice w ten sposób dają swoim dzieciom pozytywne wzorce postepowania.

<  W zdecydowanej większości przypadków współpraca I współdziałanie pomiędzy dyrektorem szkoły, wychowawcami, pedagogiem, a rodzicami układa się bardzo dobrze i dobrze. Świadczy o tym dobra sytuacja wychowawcza w szkole, brak takich zjawisk jak wagary, kradzieże, palenie papierosów przez dzieci. Czasem występują sytuacje, w  których uczniowie są agresywni, stosują przemoc fizyczną, a przede wszystkim słowną. Problemem jest również nadmierne korzystanie z komputera i Internetu.

 

Przed szkołą i rodzicami stoi duże zadanie zmniejszenie tych niekorzystnych zjawisk.

 

MAGDALENA ŁAWICKA
Dyrektor SP w Racimierzu

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny