Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu

PROCEDURA ORGANIZACJI ZAJĘĆ „WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE”

 

Niniejsza procedura została stworzona w celu określenia zasad realizacji i sposobu organizacji zajęć „Wychowania do życia w rodzinie” w Szkole Podstawowej w Racimierzu. Skierowana jest do uczniów, ich rodziców oraz do nauczyciela prowadzącego zajęcia i wychowawców.

Podstawę prawną realizacji godzin WDŻ stanowi rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 199 roku w  sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach  świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w  fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartej w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 1999r., Nr 67, poz. 756 z późniejszymi zmianami)

 

 1. I.        ZAŁOŻENIA OGÓLNE.

 

 1. Zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie” zwane dalej zajęciami WDŻ realizowane są w klasach: V i VI, w wymiarze po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupę dziewcząt i chłopców.
 2. Zajęcia WDŻ prowadzone są w wymiarze 1 godziny tygodniowo, w I lub II semestrze danego roku szkolnego.
 3. Zajęcia WDŻ są obowiązkowe dla każdego ucznia klasy V i VI, chyba że rodzic/prawny opiekun ucznia zgłosi dyrektorowi szkoły rezygnację z udziału dziecka w zajęciach WDŻ.
 4. Powyższa rezygnacja może być dokonana tylko w formie pisemnej i na 14 dni przed rozpoczęciem zajęć.
 5. Nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach WDŻ jest brana pod uwagę przy wystawianiu oceny z zachowania.
 6. W każdym roku szkolnym, przed przystąpieniem do realizacji zajęć WDŻ, nauczyciel prowadzący zajęcia wraz z wychowawca klasy przeprowadza co najmniej jedno spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów. Nauczyciel jest zobowiązany do przedstawienia pełnej informacji o celach i treściach realizowanego programu nauczania, podręcznikach szkolnych oraz środkach dydaktycznych.
 7. Dyrektor szkoły odpowiada za przeprowadzenie spotkań z rodzicami i prawidłowa realizację programu nauczania.

 

 1. II.      TYGODNIOWA REALIZACJA ZAJĘĆ WDŻ

 

 1. Zajęcia WDŻ powinny być zaplanowane na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej, jeżeli jest taka możliwość.
 2. Jeżeli zajęcia WDŻ odbywają się pośrodku zajęć w danym dniu i dotyczą tylko jednej grupy (dziewcząt albo chłopców), to dyrektor szkoły odpowiada za bezpieczeństwo grupy, która nie uczestniczy w zajęciach WDŻ.
 3. Plan zajęć może ulegać zmianie.

  

 1. III.    ZASADY DOKUMENTOWANIA ZAJĘĆ WDŻ.

 

 1. Realizacja zajęć potwierdzona jest w dzienniku zajęć pozalekcyjnych lub dzienniku elektronicznym, zgodnie z przyjętymi w szkole zasadami.
 2. W przypadku złożenia pisemnej rezygnacji rodzica/prawnego opiekuna z udziału dziecka w zajęciach wdż w trakcie ich realizacji, nauczyciel prowadzący zajęcia niezwłocznie dokonuje skreślenia takiego ucznia z listy danej grupy i wpisuje stosowna adnotację w dokumentacji przebiegu nauczania.
 3. Zajęcia WDŻ nie podlegają ocenie i nie maja wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 4. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI REALIUJĄCYCH ZAJĘCIA.
  1. Nauczyciel realizujący program wychowania do życia w rodzinie obowiązany jest do opracowania i przedstawienia dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia planu dydaktycznego, opracowanego na podstawie obowiązującej podstawy programowej i programu WDŻ przyjętego do realizacji w szkole.
  2. Nauczyciel WDŻ zobowiązany jest do:

-        motywowania uczniów do lekcji,

-        dbałości o wysoką jakość zajęć,

-        zaangażowania, prawidłowej, rzetelnej i systematycznej realizacji zajęć,

-        bieżącego monitorowania udziału uczniów w lekcjach i skutecznego reagowania na pojawiające się problemy wychowawcze, w tym związane z absencją uczniów,

-        ścisłej współpracy z wychowawcą klasy i rodzicami gdy sytuacja tego wymaga,

-         dokonywania semestralnych (śródrocznych) i końcowych analiz, podsumowań oraz formułowania wniosków do dalszej pracy. 

 

Procedurę organizacji zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie” przyjęto na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 05.03.2014 r.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Program WDŻ

Utworzono dnia 07.02.2017, 10:17

Deklaracja WDŻ

Utworzono dnia 07.02.2017, 10:17

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny