Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu

Ankieta rekrutacyjna


 

Projekt pn. „W drodze do sukcesu” realizowany jest przez Gminę Stepnica / Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stepnicy i Szkołę Podstawową w Racimierzu – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020 (Priorytet RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla SOM).

 

ANKIETA REKRUTACYJNA DO PROJEKTU

W DRODZE DO SUKCESU”

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczennice i uczniowie, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną wytypowani do udziału w projekcie, będą uczestniczyć w dodatkowych wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych.

 

DANE OSOBOWE UCZENNICY/UCZNIA

 

Nazwisko imię/imiona ……………………….........................................…………

Miejsce zamieszkania …………………..........................................………………

Telefon kontaktowy …………………………………………………….....................

 

DANE SZKOŁY

 

Szkoła Podstawowa w ............................................. im. ....................................

Klasa ...................................................................................................................

 

OŚWIADCZENIE UCZENNICY/UCZNIA

Oświadczam, że:

Zapoznałem/łam się z Regulaminem rekrutacji oraz zasadami udziału w w/w projekcie i wyrażam zgodę na uczestnictwo w nim. Zostałem/łam poinformowany/na, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym i badaniu ankietowym.

 

Podpis uczennicy/ucznia wypełniającego wniosek .............................................

 

Podpis rodzica (opiekuna prawnego) .................................................................

 

ANKIETA dla uczennicy/ucznia wyrażającego wolę uczestnictwa w projekcie
„W drodze do sukcesu

 

I. Jakie masz oczekiwania związane z uczestnictwem w projekcie? (Można zaznaczyć więcej

niż jedną odpowiedź)

□ uzyskanie nowej wiedzy i umiejętności

□ rozwinięcie własnych zainteresowań

□ wykorzystanie nabytej wiedzy w praktyce

□ inne – jakie ? ……………………………………………………

 

II. Czy uważasz, że tego rodzaju projekt będzie przydatny uczniom?

□ tak nie nie mam zdania

 

III. Twoja motywacja do uzyskania wyższych ocen w nauce jest
(zaznacz właściwą odpowiedź)

□ bardzo wysoka wysoka przeciętna niska

 

IV. Twoja motywacja do pracy w zespole w celu rozwiązania wspólnego problemu jest (zaznacz właściwą odpowiedź)

□ bardzo wysoka wysoka przeciętna niska

 

IX. WYBÓR FORMY WSPARCIA: ZAJĘCIA PRZEDMIOTOWE I SPECJALISTYCZNE

(na formularzu możesz zaznaczyć max. dwa przedmioty / zajęcia – wstaw x)

 

  1. matematyka

 

  1. biologia

 

  1. przyroda

 

  1. chemia

 

  1. fizyka

 

  1. j. angielski

 

  1. j. niemiecki

 

  1. zajęcia informatyczne (kodowanie)

 

  1. zajęcia specjalistyczne (np. korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne)

 

 

Wypełnia Komisja Rekrutacyjna

 

Kryteria pierwszeństwa:

uczeń/uczennica posiada orzeczenie o niepełnosprawności – 3 pkt

uczeń/uczennica dojeżdża do szkoły – 2 pkt

uczeń/uczennica bądź rodzina jest objęta opieką OPS – 1 pkt

 

Dodatkowym kryterium będzie wskazanie przez PPP, nauczyciela wychowawcę lub pedagoga.

 

Na podstawie informacji zawartych w ankiecie rekrutacyjnej stwierdza się, że:

□ uczeń/uczennica kwalifikuje się do udziału w:

małym projekcie edukacyjnym

zajęciach przedmiotowych z przedmiotu …………………….…………………

zajęciach specjalistycznych

zajęciach z doradcą edukacyjno-zawodowym

 

□ uczeń/uczennica zostaje wpisany/a na listę rezerwową

 

Uwagi:

..........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

 

                                                                                             data i podpis Koordynatora Projektu

                                                                                             ...........................................................

 

Skład Komisji Rekrutacyjnej Podpisy Komisji Rekrutacyjnej

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Ankieta

Utworzono dnia 15.09.2018, 12:32

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny